G碼


 • G00: 快速移動 / 定位
 • G01: 直線插補
 • G02: 圓弧插補
 • G03: 圓弧插補
 • G04: 暫停
 • G71: 外徑粗削循環
 • G80: 鑽孔循環結束
 • G83: 端面Z向鑽孔循環
 • G84: 端面Z向攻牙循環
 • G87: 側面X向鑽孔循環
 • G88: 側面X向攻牙循環
 • G76: 車牙循環(新代25版以後支援斷屑功能)
 • G92: 車牙循環 (新代25版以後支援斷屑功能)
 • G74: 啄式切削循環/斷屑切削循環 (新代22版以後)
 • G101: 銑六角循環 (新代)
 • G200: 刀具壽命管理檢查指令 (新代)